ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТA НА ОБЕДИНЕНИ ФЕРМИ

Собственик и оператор на интернет страницата www.obedinenifermi.bg (наричана „сайта“, „уебсайта“) е „Екрос-Г” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 104016259, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, булевард “Никола Габровски” №39 Б, с едноличен собственик и управител Антон Стоянов Андронов (наричано по – долу „Екрос-Г“).

Телефон за контакт: +359 885888995
Ел. поща:
Интернет страница: www.obedinenifermi.bg

ОБЕДИНЕНИ ФЕРМИ е търговската марка, под която предлагаме и можете да намерите продуктите на:

“Екрос-Г” ЕООД
ЕИК: BG104016259
гр.Велико Търново
бул. Никола Габровски 39 Б
МОЛ: Антон Андронов

„ПАН АГРО 2016“ ЕООД
ЕИК: BG200141177
гр. Стара Загора, п.к. 6000
кв. Индустриален, Административна сграда на Пресков АД
МОЛ: Антон Андронов

Оранжерия „Загора Био“ ЕООД
ЕИК: BG203099662
гр. Стара Загора, п.к. 6000
кв. Индустриален, Административна сграда на Пресков АД
МОЛ: Антон Андронов

Настоящите правила са част от Общите условия на Екрос-Г за ползване на сайта.

Настоящите правила регламентират защитата на личните данни съобразно законовите изисквания и необходимито ниво на технически и организационни мерки, за да се осигурят безопасни, приятни и полезни минути за посетителите (ползвателите) на нашия сайт.
Правилата са изготвени и с цел да Ви помогнат да разберете каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и защитаваме в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент за защита на данните (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни, и не на последно място – какви права имате в тази връзка. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия молим не използвайте този сайт и предоставените в него услуги.

Понятия
„Администратор на личните данни “ е Екрос-Г с посочени по-горе данни.
„Посетител“ и „Ползвател“ е всяко лице използващо функционалностите на сайта.
„Лични данни“ е всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице.

Съгласие с политиката на поверителност
Използвайки нашия сайт Вие се съгласявате с настоящата политика на поверителност и обявените общи условия.

Събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Как събираме данни:
Ние събираме лични данни за ползвателите на сайта преди всичко, за да осигурим възможно най-доброто предлагане на продуктите на „Обединени ферми“ по най-удобния и полезен за ползвателите начин, при спазване на всички законови изисквания.

Събираме лични данни предоставени от самия ползвател – при посещаването и използването на функционалностите на сайта и/или когато тези данни са изрично въведени от ползвателя в предвидените за целта формуляри.
Вие може да ни предоставяте информация за себе си, попълвайки регистрационна форма или форма за запитване от нашия уебсайт или комуникирайки с нас по e-mail.

Какви лични данни събираме и за какво ги използваме:

 • Данни за IP адрес и продукти, които сте разглеждали могат да бъдат събрани при използване функционалностите на сайта. Те могат да бъдат използвани за да ви покажем продукти, които скоро сте видели или сходни на тези продукти, а също и за подобряване на уебсайта, неговата функционалност и сигурност.
 • Данни за име, пощенски адрес/и, телефонен номер, email ще бъдат събрани ако регистрирате потребителски акаунт в сайта и сами въведете изискваните за целта данни. Тези данни, както и данните за потребителското ви име и парола и други подобни данни /като например данни за банковата ви карта или друг избран метод за плащане, адрес за доставка и др.п./ще бъдат използвани единствено по предназначение – за да отговорим на Вашите въпроси или коментари, респективно – за да се изпълняват вашите запитвания или поръчки, както и за да бъдат отчитани съобразно изискванията на законодателството.
 • Събираме и друга информация която, по Ваше желание и без наше искане, по време на използване на уебсайта доброволно сте ни предоставили.
 • Ние използваме също така “бисквитки” (малки текстови файлове, изпратени до вашия компютър всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт, уникални за вашия профил или вашия браузър.) Повече информация за „бисквитките“ ще намерите в нашата „ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ“. Ние разчитаме на Вашето съгласие, когато използваме “бисквитките”, за да анализираме как посетителите използват уебсайта ни.

Предоставените ни данни ще бъдат използвани за целите на директния маркетинг – изпращане на каталози, брошури, рекламни и други подобни съобщения само ако сте ни дали изричното си съгласие да получавате такава информация.

Как съхраняваме данните:
Ние съхраняваме информацията в електронна среда при осигуреност на необходимите нива за нейната защита. Информацията може да бъде възпроизвеждана и съхранявана и на хартиен носител когато това е необходимо за административни, счетоводни и данъчни цели.
Ние няма да предоставим информация за вашите лични на трети лица, освен в степента, в която е необходима, за да отговорим на запитванията и коментарите Ви и/или за да изпълним заявките и поръчките Ви. В такива случаи може да е необходимо да предоставим информация за вас на партньорите ни от ОБЕДИНЕНИ ФЕРМИ и/или на платежни и/или пощенски оператор/и. Лични данни могат да бъдат предоставяни и на държавни и/или правоприлагащи органи, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.
Достъп до вашите лични данни имат само ограничен брой наши служители, задължени да пазят поверителност по отношение на личните данни. Предприети са подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни от неправомерен достъп и ползване. Предприели сме и необходимите мерки, за да сме сигурни, че партньорите ни от ОБЕДИНЕНИ ФЕРМИ, както и платежните и пощенски оператори, с които работим, прилагат същите или по-високи нива на защита на личните данни.
Ние съхраняваме информация за вашите лични данни само докато имаме нужда от нея, за да Ви предоставим услуги и информация посредством нашия сайт, за не повече от 6 месеца, а в случаите, когато е бил регистриран потребителски акуант – за не повече от 6 месеца от изтриването му. Вашите мнения и коментари ще останат на сайта ни докато Вие самите не пожелаете да бъдат изтрити, освен в случаите на изтриване поради неспазване на общите ни условия. В случай, че данните са възпроизведени в изпълнение на законовите изисквания в данъчни или др. подобни документи те се съхраняват в сроковете, предвидени от законодателството за съответните документи. Данните свързани с вземания и задължения се съхраняват до 6 месеца след изтичане на съответния давностен срок.
Всички данни, чийто срок на съхранение е изтекъл или които вече не се изискват за целта, за която са били събрани подлежат на надеждно и поверително унищожаване.

Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?

Всяко едно от следните права може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл или писмо на посочените адреси за контакт:

 1. Да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас;
 2. Да поискате копие от своите лични данни от администратора;
 3. Да поискате от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 4. Да поискате от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”);
 5. Да поискате от администратора ограничаване на обработването на лични данни;
 6. Да направите възражение срещу обработването на ваши лични данни; 
 7. Да направите възражение срещу обработването на ваши лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
 8. Да се обърнете с жалба до надзорен орган, ако смятате, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
 9. Да поискате да ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 10. Да оттеглите съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 11. Да не бъдете обект на автоматизирано взети решения, които да ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 12. Да се противопоставите на автоматизирано профилиране, ако такова се случва без негово съгласие.

Всяко постъпило искане, основано на някое от посочените по –горе права се проверява в едноседмичен срок от постъпването му. В зависимост от резултатите от проверката и не по-късно от един месец от получаване на искането се предприемат съответно дължимите мерки и се изпраща писмено уведомление до лицето:

 1. При отправено искане за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с лицето, това лице се уведомява писмено или по посочения от него друг начин за това дали и какви данни за него се обработват, на какво основание и кои са получателите на тези данни.
 2. При поискано копие от своите лични данни, лицето получава безплатно копие от личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от субекта на данните, се събира такса в размер на административните разходи по осигуряване на копията. При поискване и по възможност информацията се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако субектът на данни не е поискал друго. 
 3. При поискана основателна корекция на лични данни, корекцията се извършва служебно;
 4. При поискано изтриване на данни (право „да бъдеш забравен”) и когато се установи, че е приложимо някое от основанията за  уважаване на искането, предвидени в чл. 17 ОРЗД данните се изтриват;
 
 1. При поискано ограничаване на обработването на лични данни и когато се установи, че е приложимо някое от основанията за  уважаване на искането, предвидени в чл. 18 ОРЗД, обработката на данните се ограничава;
 2. При направено възражение срещу обработването на лични данни обработката на данните се прекратява, ако не се установят убедителни законови основания за обработването, които да имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 3. При направено възражение срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.
 4. При поискано предоставяне на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, искането се удовлетворява, ако се установи, че субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването им е необходимо поради договорно задължение, и обработването им се извършва по автоматичен начин;
 5. При оттегляне на дадено съгласие за обработката на личните данни обработването на личните данни за целите, основани на оттегленото съгласие се прекратява. Оттеглянето на съгласието не е пречка същите данни да продължат да бъдат обработвани за други цели, за които е налице съответно основание.
 6.  Автоматизираното вземане на решения и/или автоматизираното профилиране, ако такива се извършват, се преустановяват.
При констатирано нарушение на сигурността на личните данни незабавно се назначава комисия, която извършва незабавна проверка за установяване на конкретните обстоятелства и наличието на риск за правата и свободите на физическите лица. Ако се установи, че има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до риск за правата и свободите на физическите лица и не по-късно от 72 часа след констатиране на нарушението се уведомяват надзорния орган в лицето на Комисията за защита на личните данни и субектите на лични данни, засегнати от нарушението (когато това е осъществимо). Едновременно и приоритетно се определят и изпълняват необходимите предпазни мерки за преустановяване на нарушението на сигурността на личните данни и ограничаване на неблагоприятните последици от допускането му. Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с нас на посочените адреси за контакт.